Какво е въздействието на отпадъците върху околната среда

Сред многото проблеми, които има планетата, отпадъците представляват един от най-големите източници на замърсяване и са проблем с голямо въздействие, върху околната среда.

Отпадъците могат да повлияят на околната среда по много начини – от това как се произвеждат те, до това как се събират и обработват, всички тези стъпки оказват влияние, върху околната среда и качеството на живот.

През повечето време, поради липсата на подходяща инфраструктура и управление, както битовите, така и промишлените сметища (депа) имат отрицателно въздействие върху околната среда. Тези сметища променят околния пейзаж и качеството на въздуха, замърсяват повърхностните води и променят плодородието и качеството на околната почва.

Видове замърсяване

Поради факта, че човешката дейност е сложна и източниците на замърсяване са различни, има няколко класификации на замърсяването. Разберете, как да организирате почистване на битови отпадъци и как да рециклирате някои от тях. Научете полезни неща от тук: https://www.xn--80adasbd8b.com.

Замърсяване на атмосферата/въздуха

Неадекватното управление на отпадъците допринася за замърсяването на въздуха и косвено за изменението на климата. Депата отделят метан – много мощен парников газ, който засяга, както флората и фауната, така и човешкото здраве.

Замърсяване на водите

Разнообразието от отпадъци, които попадат във водите на планетата е огромно – от отпадъци от опаковки до промишлени отпадъци. Те замърсяват питейната вода, засягат морските видове и цялата подводна екосистема. Незаконно съхраняваните отпадъци са източник на замърсяване на подземните води.

Визуално замърсяване

Несигурното управление на отпадъците и наличието на незаконни сметища също са фактор за визуално замърсяване за жителите. Те, освен че отделят опасни газове и засягат екосистемата, са и грозни.

Шумовото замърсяване

Наричано също акустично или звуково замърсяване, това е компонент на замърсяването на околната среда, причинено от шума. Това може да бъде промишлен (шум, произведен от фабрики и промишлени комплекси), фиксиран жилищен (включва шум от жилищни и индустриални зони, както и от строителство) и мобилен (генериран от обществения транспорт и летищата).

Светлинно замърсяване

Това се дължи на наличието на изкуствено осветление в нощната среда. Този тип замърсяване засяга екосистемата и особено насекомите и нощните създания.

Радиоактивно замърсяване

Радиоактивните отпадъци са много опасни и изискват специални условия за съхранение. Този вид отпадъци могат да причинят истински природни бедствия, засягащи както флората и фауната, така и човешкото здраве.

Намаляване на отпадъците

Една от най-важните стъпки, които можем да предприемем е да намалим генерираните отпадъци, както на индивидуално ниво, така и на ниво производство и разпространение на стоки.

Чрез промяна на потребителските навици на ниво домакинство можем, освен значително намаляване на генерираните отпадъци, да повлияем на производителите и търговците да намерят и прилагат решения, свързани с генерирането и намаляването на отпадъците.

Отпадъците от опаковки представляват голяма част от отпадъците, генерирани в домакинствата, главно поради факта, че много опаковки съдържат смес от материали, което ги прави трудни или невъзможни за повторна употреба или рециклиране.

Повторната употреба на отпадъци е важна стъпка в управлението на отпадъците. Материали като стъкло, алуминий, желязо, благородни метали в електрониката и домакинските уреди и др. те могат да бъдат избрани и повторно използвани, като по този начин се намалява количеството отпадъци, които попадат в околната среда. Препоръчително е да успеете да използвате повторно възможно най-много отпадъци. Когато това не е възможно, следващата стъпка е да ги рециклирате.

Разберете как да живеете по екосъобразно и да планирате почистване на битови отпадъци.

Рециклиране на отпадъци

Това трябва да се счита за крайна мярка, когато говорим за управление на отпадъците, преди всичко защото този процес от своя страна изразходва много ресурси, но и, защото изисква правилно събиране и благоприятни условия за успешно рециклиране.

Природата ви благодари, когато споделяте нейната красота!

Покажете й, че ви е грижа: Събирайте отпадъците си от опаковки разделно!

Разберете как можете да си сътрудничите с извозва.соm тук!

Scroll to Top