Управление на отпадъците

Почти всеки ден човек изхвърля, поне една торба с боклук в най-близкия контейнер. Тази привидно обикновена процедура се регулира от редица закони. Последните играят важна роля не само за определен град, регион или държава, но и за екологичното състояние на цялата планета.